Vnitřní oznamovací systém

Informace pro oznamovatele možného protiprávního jednání dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

LIMEX ČR, s.r.o.  (dále jen „ LIMEX  ČR “  nebo „ Společnost “  ) v souladu s právními předpisy             o ochraně oznamovatelů, zejména zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a zákonom              č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti ( dále jen „ Zákony “ ), zveřejnila informaci o podávaní oznámení podle těchto předpisů

V souladu se Zákony umožňuje LIMEX ČR podat oznámení o protiprávním jednání prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti.

Metody oznamování 

Společnost přijímá v souladu se Zákony od zaměstnanců a fyzických osob, které jsou pro ni činné jinak než v základním pracovněprávním vztahu oznámení, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti. 

Oznámení lze učinit jak písemně, tak ústně. 

Příslušnými osobami pro přijímání oznámení dle Zákonů jsou  :

   (i)  Marie Malá

   (ii) Ivana Mezková,

další příslušnou osobou, která se podílí na řešení oznámení, je obchodní ředitel.

Telefonní číslo pro podání oznámení (v pracovní dny od 9:00 do 15:00): 311 706 659.

Emailová adresa pro podání oznámení: oznamovatel@limex.cz

Společnost vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslů příslušných zákonných ustanovení. 

Společnost přijímá pouze NEANONYMNÍ oznámení, která obsahují údaje o totožnosti oznamovatele (jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele).

Adresa pro podání písemných oznámení: LIMEX ČR, s.r.o., Drašarova 155, Beroun – město 266 01, Česká republika.           

Obálka musí být označena „NEOTEVÍRAT - OZNÁMENÍ URČENO POUZE PŘÍSLUŠNÉ OSOBĚ,“. Při nesplnění podmínky nelze zcela garantovat utajení totožnosti oznamovatele nebo důvěrnost sdělovaných informací.

Oznamovatel má právo podat oznámení splňující náležitosti dle Zákonů také do externího oznamovacího systému :

  • v souvislosti  s činnostmi v Česku prostřednictvím systému externího oznámení Ministerstva spravedlnosti  prostředky uveřejněnými  Ministerstvem spravodlnosti na webové adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/). Porušení povinností podle zákona              č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (§ 34a) lze oznámit Finančnímu analytickému úřadu na reditel@fau.mfcr.c.
  • v súvislosti s činnosťou na Slovensku prostredníctvom externého systému oznámení Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti zverejneného Úradom na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti na webové adrese https://www.oznamovatelia.sk/.
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz