Podmínky ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

 

Společnost LIMEX ČR, s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

 

 • TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 

   1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost LIMEX ČR, s.r.o., se sídlem Vídeňská 744/2, Praha 4 Krč 140 00, identifikační číslo: 25332309, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55619 (dále jen „správce“).
   2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Drašarova 155, 266 01, Beroun, Česká republika, adresa elektronické pošty info@limex.cz, telefon 00420 311 70 66 11.
   3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 • PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

   1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
    1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
    2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

 • ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

   1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
   2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

 • DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

   1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 

 • DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

  1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, těmi jsou tito, dle Vámi zvoleného způsobu dopravy a platby:
 • Česká pošta, s.p. se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 , identifikační číslo: 47114983, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565;
 • PPL….. atd.
   1. Dalším příjemcem Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.
   2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
   3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

 • PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

  1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25.5.2018

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz